امین رحیم پور

درباره پزشک

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه باهنر کرمان

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
1399 کارشناس فیزیوتراپی دانشگاه باهنر کرمان

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
1399 تاکنون فیزیوتراپی مدیر مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 08:00 - 12:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
شنبه 16:00 - 20:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
یکشنبه 08:00 - 12:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
یکشنبه 16:00 - 20:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
دوشنبه 08:00 - 12:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
دوشنبه 16:00 - 20:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
سه شنبه 08:00 - 12:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
سه شنبه 16:00 - 20:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
چهارشنبه 08:00 - 12:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
چهارشنبه 16:00 - 20:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد
پنج شنبه 08:00 - 13:00 یزد. خیابان فرخی. روبروی کوچه بیمارستان شهید رهنمون. کوچه آیت الله غفاری. مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد

امین رحیم پور به عنوان مدیر بخش فیزیوتراپی همه روزهای هفته در مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی یزد حضور دارد